Privacyverklaring injectaBELLES

Bij injectaBELLES worden gewone en bijzondere persoonsgegevens verwerkt. De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is verankerd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zodra een patiënt een zorgverlener benadert voor het leveren van zorg is er sprake van een behandelingsovereenkomst en daarmee dus een verplichting voor de zorgverlener tot het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Bovendien is er sprake van een gerechtvaardigd belang. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kan er namelijk geen goede zorg verleend worden.
Met de invoering van de AVG zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot de rechten van u als patiënt ingegaan waarvan wij u middels deze privacyverklaring op de hoogte willen stellen.
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij injectaBELLES worden patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, verwerkt. Dit doel is het verlenen van goede zorg. Er wordt daarbij echter ook gestreefd naar dataminimalisatie, dus alleen relevante gegevens worden opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de wet WGBO en wel voor de volgende specifieke doelen: het nakomen van de behandelovereenkomst met u, het verlenen van diensten aan u, informievoorziening bij wijzigingen van diensten/producten en het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen.

Bij injectaBELLES worden de volgende data van een patiënt opgeslagen:

  • Naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.
  • Relevante medische (cosmetische) geschiedenis en huidige gesteldheid.

 

Toestemming

Alle persoons- en zorggegevens zijn vertrouwelijk en kunnen alleen verkregen, verwerkt en gedeeld worden met uw toestemming. Eenmaal gegeven kunt u uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.
 

Delen van gegevens met derden

Drs. N. Hanssen is gebonden aan het beroepsgeheim. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt, bijvoorbeeld omdat u uw gegevens wilt delen met uw huisarts, omdat er een recept wordt uitgeschreven, bij een doorverwijzing naar een specialist of anderszins. Een verzoek hiertoe kunt u mondeling maar ook schriftelijk indienen via info@injectabelles.nl. Levensbedreigende situaties zijn hierop een uitzondering.

Gegevens worden, conform de wet WGBO, opgetekend in een medisch dossier dat 15 jaar wordt bewaard. De wettelijke fiscale bewaartermijn voor declaraties en facturen bedraagt 7 jaar.

Uw gegevens worden, na de daartoe van u verkregen toestemming, alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende derden is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor zelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging.
 

Uw rechten onder de AVG – inzien, wijzigen, vergetelheid, data-portabiliteit

Onder de AVG hebben alle patiënten de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die is verstrekt. Een verzoek tot inzien, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk via info@injectabelles.nl. De specifieke rechten onder de AVG zijn als volgt:

  • Het recht op inzage en afschrift. Dat wil zeggen dat u ten allen tijde mag vragen om uw gegevens in te zien of mag vragen naar een afschrift hiervan.
  • Het recht om te wijzigen. Wanneer gegevens feitelijk onjuist zijn, niet volledig zijn of niet ter zake doen heeft u recht om uw gegevens te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen.
  • Het recht op vergetelheid. Volgens de WGBO is injectaBELLES verplicht om uw medische gegevens tot minimaal 15 jaar na behandeldatum te bewaren. Na deze termijn kunnen wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen en laten vernietigen.
  • Het recht op data-portabiliteit. Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen.

 

Beveiliging

Bij injectaBELLES worden alle mogelijke middelen en maatregelen ingezet om patiëntengegevens veilig te houden voor inzage van onbevoegden. Er zijn er passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van gegevens te waarborgen. Wanneer er, ondanks deze maatregelen, toch sprake zou zijn van een datalek, heeft injectaBELLES, een procedure voor melding en zo nodig het ondernemen van actie.

Mocht u vragen hebben over onze databeveiliging, de indruk hebben dat gegevens niet goed beschermd zijn, of aanwijzingen hebben van misbruik, neemt u dan a.u.b .contact op via info@injectabelles.nl.